• 1. ORGANIZACJA KURSÓW

 

Centrum Edukacji Eureka - EUREKA Monika Wójcik, Nip: 5471840191, z siedzibą przy ul. Na Pokusie 5 w Krakowie, tel. 880 681 681, info@eureka-krakow.pl jest

reprezentowane przez Monikę Wójcik.

Adres prowadzenia kursów i do korespondencji:

ul. Bułgarska 18 w Krakowie, 30-409

CE Eureka jest organizatorem zajęć i prowadzi następujące kursy:

 • - Kursy całoroczne matematyki stacjonarne i online
 • - Warsztaty całoroczne z fizyki stacjonarne
 • - Lekcje indywidualne stacjonarne i online
 1. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i trwają 60 min. Grupy obejmują od 4 do 6 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy do 3 lub mniej osób,  CE Eureka ma prawo w porozumieniu z kursantami rozwiązać grupę z początkiem kolejnego miesiąca, a kursantów za ich zgodą  przydzielić do innych grup o zbliżonym stopniu zaawansowania.
 2. Przyporządkowanie ucznia do danej grupy odbywa się na podstawie rozmowy z prowadzącym.
 3. Nauka trwa nieprzerwanie od połowy września do końca roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych wymienionych w specyfikacji do każdej grupy.
 4. CE Eureka zastrzega sobie prawo do zmiany nauczycieli w poszczególnych grupach, z ważnych przyczyn.
 5. Jeżeli z przyczyn losowych wyznaczony nauczyciel nie dotrze na zajęcia, CE Eureka zorganizuje zastępstwo lub wyznaczy termin odpracowania zajęć. W przypadku odwołania dwóch lub więcej spotkań w miesiącu, CE Eureka zwróci kursantom opłaty za odwołane zajęcia, rozliczając je na poczet kolejnego miesiąca.
 6. Pojedyncze nieobecności, uczeń może odpracować z inną grupą o podobnym poziomie.
 7. Kursant zobowiązany jest do brania aktywnego udziału w zajęciach i stosowania się do zaleceń wynikających z programu nauczania, przekazanych przez nauczycieli podczas zajęć.
 8. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, z zajęć nie może korzystać inna osoba niebędąca kursantem CE Eureka.
 9. CE Eureka zapewnia opiekę nad kursantami na terenie CE Eureka i w czasie trwania zajęć.
 10. CE Eureka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo kursanta w drodze na zajęcia oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie dotarł na zajęcia bez wiedzy rodziców.
 11. Zajęcia w CE Eureka prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki matematyki lub fizyki.
 12. Zajęcia prowadzone są wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.
 13. CE Eureka ma prawo zmienić termin zajęć z ważnych przyczyn.
 • 2. DOKONANIE REZERWACJI ONLINE, ZAWARCIE UMOWY
 1. Opiekun prawny Kursanta- dokonuje rezerwacji online poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie CE Eureka.

Wskazuje :

 • imię i nazwisko Kursanta
 • imię i nazwisko Opiekuna prawnego
 • telefon
 • adres email
 • wybrany rodzaj i termin zajęć
 1. Rezerwacja online zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Opiekuna prawnego Kursanta wiadomości email potwierdzającej rezerwację.
 2. Umowa o korzystanie z usług CE Eureka zostaje zawarta na okres obowiązującego roku szkolnego 2022/2023.
 3. Potwierdzenie zawarcia umowy wydane jest Opiekunowi prawnemu Kursanta najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć i jest momentem, od kiedy obowiązują wszystkie postanowienia regulaminu zajęć CE Eureka i opiekun prawny Kursanta zobowiązuje się do:
 • uiszczenia opłat w ustalonych terminach, według harmonogramu opłat
 • przestrzegania niniejszego regulaminu kursu dostępnego na stronie www.eureka-krakow.pl
 • korzystania z uzgodnionych z Organizatorem narzędzi komunikacyjnych

 a Organizator kursu – CE Eureka zobowiązuje się do:

 • realizacji kursu zgodnie z programem
 • zagwarantowania kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach
 • przestrzegania niniejszego regulaminu kursu dostępnego na stronie www.eureka-krakow.pl

 5. Zleceniobiorca- opiekun prawny Kursanta ma prawo do odstąpienia od umowy w   terminie 14 dni od daty jej podpisania.

6. CE Eureka udostępnia Kursantom możliwość zarejestrowania się w systemie internetowym poprzez utworzenie indywidualnego konta, w którym Kursant będzie mieć zapewniony podgląd do bieżących informacji dotyczących kursu, płatności itp. na który się zapisał.

7. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez CE Eureka jest umożliwienie Kursantowi (opiekunowi Prawnemu Kursanta) zawarcia umowy drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
z korzystaniem z Active Now, CE Eureka podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. CE Eureka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować o wszelkich nieprawidłowościach.

 • 3. ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Kursant zobowiązany jest do dokonania terminowych opłat za kurs.
 2. Wpłata następuje z góry, najdalej do 10-go danego miesiąca nauki przelewem bankowym na numer rachunku:     

76 1050 1445 1000 0092 3653 4617

lub gotówką w siedzibie CE Eureka lub za pomocą bramki płatniczej T-Pay zintegrowanej z Active Now.

 1. Obowiązujące opłaty za kurs i pomoce dydaktyczne oraz zasady udzielana rabatów określone są w aktualnym Cenniku Opłat ustalonym przez CE Eureka, który znajduje się na stronie www.Eureka-Krakow.pl oraz w specyfikacji dotyczącej każdego kursu.
 2. Za nieobecność kursanta na lekcjach CE Eureka nie zwraca opłat.
 3. Ceny kursów nie podlegają zmianie w trakcie trwania nauki w danym roku szkolnym, jednak z powodu nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej panującej w Polsce i Europie, CE Eureka zastrzega, że w momencie kiedy kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS przekroczy 7% ,wówczas ceny mogą ulec zmianie o wysokość wskaźnika. Obecnie kwartalny wskaźnik inflacji II kwartału do I kwartału 2022r. wynosi 5,8%.
 4. Rabaty (dotyczą zajęć grupowych)
 • 3% za kontynuację zajęć
 • 10% na drugie dziecko z rodzeństwa

 Rabaty nie sumują się.

 1. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy jest dla Kursanta zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Kursantowi przysługuje prawo zmiany grupy.
 2. Kursanci zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a nauczyciele do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.
 3. Za szkody materialne wyrządzone przez Kursanta odpowiada materialnie prawny opiekun Kursanta.

 

 • 4. REZYGNACJA Z KURSU
 1. Rezygnacja z kursu możliwa jest z miesięcznym terminem wypowiedzenia umowy w formie pisemnej. Rezygnacja z udziału bez wypowiedzenia umowy w zajęciach nie powoduje rozwiązania umowy oraz wstrzymania opłat za naukę.
 2. Nadpłata za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona Opiekunowi prawnemu Kursanta.

 3. ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

   

  Miejscowość, data: …………………………….

   

  Imię i nazwisko/firma: …………………………….

  Adres zamieszkania: ……………………………….

  E-mail: …………………………….

  Numer telefonu: …………………………….

  Numer zamówienia: …………………………….

  Data odbioru zamówienia: …………………………….

   

  [dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

  __________________________________

  __________________________________

   

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

   

  Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

  • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]
  • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],

   

  Data: _____________________                   Podpis Konsumenta: _____________

 REKLAMACJE

1. CE Eureka odpowiada, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Usług, zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. CE Eureka ma obowiązek dostarczyć usługę wolną od wad.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail CE Eureka podany
w niniejszym Regulaminie.

5. CE Eureka ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu....................................................... Produkt/usługa  ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________         Podpis Konsumenta: __________________

 • 5. POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU Z COVID 19
 1. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, obostrzeń epidemicznych, CE Eureka zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć na platformę ZOOM i dalszą realizację programu w formie online. W tym celu Kursant potrzebuje łącza internetowego, komputera z kamerą i głośnikami lub tabletu, rejestracji na platformie ZOOM.
 2. Każdy dorosły opiekun oraz kursant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust maseczką itp. w czasie wizyty w CE Eureka.
 3. Przed wejściem do CE Eureka należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego miejscu.
 4. W trakcie wizyty należy możliwie zachować zasady dystansu społecznego.
 5. Osoby, u których występują symptomy sugerujące chorobę zakaźną nie będą wpuszczane do lokalu.
 6. CE Eureka gwarantuje w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemiologicznego:

- Atestowane środki dezynfekcji rąk i powierzchni.
- Zwiększone przerwy między grupami, dezynfekcję lokalu,  wietrzenie obiektu.
- Zabezpieczony osłonami personel.
- Profesjonalną obsługę, pozytywne nastawienie i moc dobrej energii.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekun prawny Kursanta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte, co potwierdza własnoręcznym podpisem, lub akceptując go za pomocą zapisu online przy pomocy platformy Active Now. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie tego faktu zostało dokonane przez prawnego opiekuna Kursanta.
 2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy kursantów w trybie natychmiastowym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Zgodnie z art. 13 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016. RODO informujemy że:

Wszelkie informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych jest Eureka Monika Wójcik, ul. Na Pokusie 5 w Krakowie adres do korespondencji ul. Bułgarska 18/4 w Krakowie 30-409, tel. 880 681 681, info@eureka-krakow.pl.
 2. Dane osobowe to: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, nr telefonu, adres mailowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa dziecka w organizowanych zajęciach, kontaktu telefonicznego i mailowego dotyczącego organizacji zajęć w Eureka.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do 31.10.2025r. przez pracowników Eureka oraz firmy współpracujące i wspomagające prowadzenie działalności.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Eureka, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia danych.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

Aktualności