ZGŁOSZENIE - UMOWA

Imiona i nazwisko dziecka, rodziców/opiekunów

Dziecko

Matka/Opiekunka

Ojciec/Opiekun

 

PESEL:

 

 

Termin półkolonii

 

 

Adres zamieszkania:

 

Telefony kontaktowe Rodziców/Opiekunów

 

 

E-mail:

 

 

Uwagi:

Czy dziecko jest uczulone?                                    TAK                             NIE

Na co ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Czy dziecko jest nadpobudliwe?                           TAK                             NIE

Czy dziecko jest nieśmiałe?                                 TAK                             NIE

Czy dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną?         TAK                             NIE

Inne uwagi

 

 

 

Regulamin uczestnictwa na półkolonii w Eureka

1. Organizatorem półkolonii jest firma EUREKA, ul. Miłkowskiego 23 NIP: 547-184-01-91, telefon 880 681 681.

2. Przed zgłoszeniem udziału w półkolonii Uczestnik lub rodzice (opiekunowie) Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Wypełniona i podpisana Karta Zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą EUREKA, zwaną dalej Organizatorem, a Uczestnikiem imprezy.

4. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty z EUREKA w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danej imprezie turystycznej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Następnie wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu, w ciągu trzech dni od daty wysłania przez nas maila potwierdzającego rezerwację, 200 złotych zaliczki na konto bankowe (nr konta: 76 1050 1445 1000 0092 3653 4617, dane odbiorcy: Monika Wójcik EUREKA, 30-349 Kraków, ul. Miłkowskiego 23 - w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika i termin półkolonii, oraz po dostarczeniu Umowy- Zgłoszenia.

5. Brak wpłaty całej kwoty (570zł) w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza anulowanie rezerwacji.

6. Rezygnacja z udziału w półkolonii w terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem turnusu uprawnia do zwrotu zaliczki.

7. Rezygnacja z udziału w półkolonii w terminie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza możliwość zwrotu zaliczki tylko w momencie zapewnienia innej osoby spełniającej warunki do udziału w danym terminie półkolonii. Istnieje również możliwość uczestnictwa w półkolonii w innym terminie w miarę wolnych miejsc.

8. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę pedagogiczną i ubezpieczenie NNW na sumę 10.000 złotych podczas trwania półkolonii.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zajęć ze względu na zmienne warunki pogodowe lub zmiany we współpracujących placówkach edukacyjnych.

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.

11. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem zajęć z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.

12. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu półkolonii.

13. W czasie trwania półkolonii Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów.

14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na danej imprezie, Uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

15. Zniżka 10% przysługuje dla rodzeństwa i dla dzieci uczęszczających na zajęcia matematyczne do EUREKA. Zniżki nie sumują się.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Uczestnictwa stanowiący integralną część umowy.

 

TAK                                               NIE

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć syna/córki w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy EUREKA - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i zabaw.

 

TAK                                               NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka  (imię, nazwisko, pesel, adres i nr telefonu) przez Eureka Monika Wójcik do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest Monika Wójcik. Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2019r.

 

TAK                                               NIE

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z półkolonii.

 

TAK                                               NIE

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z półkolonii:

 

1 ……………………………………………………

 

2 ……………………………………………………

 

     Podpis pracownika                                         Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

 

Do pobrania: Umowa zgłoszenia i regulamin półkolonii Eureka

Aktualności